اخبار و رسانه

سواپارس، تامین کننده دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دام و طیور

واکسن و واکسیناسیون در طیور

شرح مسائل مهم علمی و عملی پیرامون واکسن و واکسیناسیون و مسائل بهداشتی همراه با آن به شیوه ای کاربردی

تالیف: دکتر پیر ماری بورن و دکتر سیلوین کومت

ترجمه: دکتر مهران صادقی دقیقی

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری