اخبار و رسانه

سواپارس، تامین کننده دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دام و طیور

برنامه سخنرانی شرکت سواپارس در هشتمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور

Vectormune FP ILT+AE
روشی جدید برای کنترل طولانی اثر بیماری لارنگو تراکئیت عفونی
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۹ ساعت ۱۵-۱۶

چشم اندازی جدید برای کنترل بیماری نیکاسل در ایران
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت ۱۲-۱۳

سواپارس - SAVA Pars

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری