اخبار و رسانه

انتشارات

سواپارس، تامین کننده دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دام و طیور

کتاب گامبورو

ویروس عامل بیماری بورس عفونی (گامبورو) از خانواده بیرناوریده (یروسهای RNA دو رشییتهای و دارای 2 قسمت) و جنس آوی بیرناویروس میباشد.

آنفلوانزای پرندگان

گردآوری مجموعه ای از اطلاعات بالینی و یافته های ماکروسکوپی و میکروسکوپی مشاهده شده در گونه های مختلف پرندگان درگیر در این همه گیری