اخبار و رسانه

سواپارس، تامین کننده دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دام و طیور

راهنمای مدیریت مرغداری در شرایط گرمسیری

راهنمای مدیریت مرغداری در شرایط گرمسیری

تالیف: دی دیر فدیدا

ترجمه: دکتر مهران صادقی دقیقی

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری