اخبار و رسانه

سواپارس، تامین کننده دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دام و طیور

کتاب گامبورو

ویروس عامل بیماری بورس عفونی (گامبورو) از خانواده بیرناویریده (ویروس های RNA دو رشته ای و دارای 2 قسمت) و جنس آوی بیرناویروس می باشد.

خبرنامه شماره 31

TRANSMUNE IBD

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری