اخبار و رسانه

سواپارس، تامین کننده دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دام و طیور

کاربرد آنتی بیوتیک ها در پرورش طیور

توجه ویژه به پرورش طیور و ارائه نمونه های مختلف، جنبه های تئوری و عملی درمان منطقی با آنتی بیوتیک ها

تالیف: لارنت موژنی

ترجمه: دکتر اسماعیل ذوقی

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری