اخبار و رسانه

سواپارس، تامین کننده دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دام و طیور

راهنمای کالبدگشایی

کالبدگشایی بر اساس اسلوب معین و اصولی میتواند یک گالبدگشایی مناسب باشد.

تالیف: گروه فنی شرکت سواپارس