اخبار و رسانه

سواپارس، تامین کننده دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دام و طیور

راهنمای کالبدگشایی

کالبدگشایی بر اساس روش های معین و اصولی میتواند یک گالبدگشایی مناسب باشد.

تالیف: گروه فنی شرکت سواپارس

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری