اخبار و رسانه

سواپارس، تامین کننده دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دام و طیور

آسیب شناسی بافتی و سلولی بیماری های طیور

توضیحات تخصصی در زمینه آسیب شناسی بافتی و سلولی جهت درک بهتر روند بیماری زایی عوامل پاتوژن در طیور

تالیف: پروفسور ایوان دینو

ترجمه: دکتر پروانه حصاری، دکتر محسن آسمند و دکتر علیرضا همایونی مهر

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری