اخبار و رسانه

سواپارس، تامین کننده دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دام و طیور

راهنمای اصول امنیت زیستی

راهنمای اصول امنیت زیستی در پرورش طیور

تالیف: گروه فنی شرکت Sogeval

ترجمه : دکتر پروانه حصاری و دکتر علیرضا همایونی مهر

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری