واکسن زنده منجمد حاوی کمپلکس آنتی‌ژن و آنتی‌بادی علیه بیماری گامبورو

CEVAC® NOVAMUNE

واکسن زنده منجمد جهت ایمنیزایی فعال طیور در مقابل بیماری بورس عفونی

ترکیب و توضیح:
این واکسن حاوی ویروس گامبورو سویه SYZA26 به‌صورت کمپلکسی همراه با آنتی‌بادی‌های گامبورو و به شکل منجمد می‌باشد.

موارد مصرف:

  • جهت ایمنیزایی فعال جوجههای تخمگذار در مقابل بیماری گامبورو
  • شروع ایمنی 4 هفته پس از واکسیناسیون میباشد که البته بسته به سطح آنتیبادی مادری دارد و طول مدت دوره ایمنی تا 9 هفته پس از واکسیناسیون میباشد.

دوز و نحوه مصرف:
تزریق زیرجلدی در جوجه یک‌روزه: حجم تزریق واکسن برابر با 2/0 میلی‌لیتر به ازای هر جوجه می‌باشد.

توجه: 

  • ایمنی مناسب فقط در صورت استفاده واکسن برای جوجههای یکروزه سالم حاصل خواهد شد.
  • تمام پرندگان باید طبق دستورالعمل مذکور و بهطور همزمان واکسن را دریافت کنند.
  • واکسیناسیون برای پرندگانی که گلههای مادریشان واکسن نگرفتهاند و یا آنتیبادی مادری ندارند نباید انجام گیرد. 
  • تمامی ویالهای خالی و مقادیر مصرف نشده واکسن معدوم گردد.

شرایط نگهداری:

  • همواره در دمای انجماد حاصل از نیتروژن مایع (تانک ازت) نگهداری شود.
  • نگهداری نامناسب و کاهش در سطح نیتروژن موجود در تانک ازت ممکن است باعث از بین رفتن توانایی واکسن شود.

بسته‌بندی
آمپولهای — و — دوزی 

ساخت:
سایت CEVA-PHYLAXIA بوداپست – مجارستان بخش تولید فرآورده‌های بیولوژیک شرکت CEVA SANTE ANIMALE