قرص جوشان سواميون (رنگ آبي و تيوسولفات سديم)

®CEVAMUNE

جهت کنترل توزيع و دريافت محلول واکسن از طريق آب آشاميدني

خصوصيات:

 • به سرعت در آبي با دماي F °68 (20°C) حل مي‌شود. مقادير بيشتر از PPm10 کلر آزاد را در مدت 10 دقيقه در دماي F °95 (35°C) خنثي مي‌نمايد.
 • سواميون رنگ محلول واکسن را آبي تيره مي‌کند و کنترل توزيع واکسن را در سطح گله مقدور مي‌سازد.
 • زبان و چينه‌دان جوجه به مدت 3-1ساعت تحت تأثير ماده رنگي مجاز خوراکي موجود در سواميون به رنگ آبي در مي‌آيد.
 • با مشاهده رنگ آبي در زبان، اطراف نوک و چينه‌دان پرنده مي‌توان از دريافت واکسن توسط جوجه‌ها مطمئن شد.
 • با مصرف سواميون به جاي شير خشک مشکل احتمالي رسوب واکسن توسط ذرات شير خشک حل نشده در آب از بين مي‌رود.

نحوه مصرف:

 • مقدار آب مورد نياز جهت واکسيناسيون را آماده کنيد.
 • به ازاي هر 100 ليتر آب از يک قرص سواميون استفاده کنيد.
 • براي خنثي‌سازي کلر آب به مدت 10 دقيقه صبر کنيد و سپس با همزن پلاستيکي محلول را به‌هم بزنيد.
 • واکسن را در محلول آماده شده حل کنيد. توجه فرماييد که سرپوش پلاستيکي ويال واکسن حتما در زير سطح آب باز شود تا از مجاورت هوا با واکسن ممانعت به عمل آيد.
 • محلول واکسن را توزيع کنيد.
 • در مواردي که احتمال خطر خنثي‌سازي ويروس واکسن توسط کلر آب مصرفي وجود دارد مي‌توان بعد از واکسيناسيون، مجددا سواميون را در آب مصرفي طيور استفاده کرد.

چگونگي ارزيابي دريافت واکسن توسط پرنده:

 • مي‌توان در انتهاي واکسيناسيون، نحوه توزيع و دريافت واکسن را به روش زير کنترل کرد.
 • 100 پرنده را به‌صورت زير انتخاب کرده و رنگي بودن زبان و چينه‌دان آن‌ها را بررسي کنيد.

پرورش در بستر:

4 گروه 25تايي پرنده از نقاط مختلف سالن را بررسي و در جدول زير يادداشت کنيد.

مجموعتعداد پرندهبستر
 254321
       1گروه
       2
       3
       4

پرورش در قفس:

10 پرنده از 10 قفس در نقاط مختلف سالن را بررسي و در جدول زير يادداشت کنيد.

مجموعتعداد پرندهقفس
 104321
       1تعداد قفس
       2
       
       10

درصد موارد رنگي را محاسبه کنيد. اگر در  مدت زمان 3 ساعت بعد از شروع تجويز واکسن، حداقل 90% نمونه‌ها داراي زبان‌ و چينه‌دان‌ رنگين بودند، واکسيناسيون به طور  صحيح انجام شده است.

شرايط نگهداري: در مکان خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگه‌داري شود.

ساخت: شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه