کوگلاواکس

®COGLAVAX

واكسن كشته پلی‌والان انتروتوكسمی علیه عفونت‌های كلستریدیایی در نشخواركنندگان.

تركیب: 

واکسن کوگلاواکس حاوی آنتی‌ژن‌های كلستریدیوم پرفریجنس تیپ‏های A,B,C,D و سایر عفونت‏های کلستریدیایی شامل كلستریدیوم نووه‌ای تیپ B، كلستریدیوم سپتیكوم، كلستریدیوم شوه‌ای و كلستریدیوم تتانی می‌باشد. 

  • Alpha toxoid 2.0 IU/ml
  • Beta toxoid 10 IU/ml
  • Epsilon toxoid 5 IU/ml
  • Toxoid of Cl. septicum 2.5 IU/ml
  • Toxoid of Cl. novyi B(Cl.oedematiens)  3.5 IU/ml
  • Toxoid of Cl. tetani 2.5 IU/ml
  • Anaculture of Cl. chauvoei 90% Protection
  • Aluminium hydroxide (AI(OH)3)  0.6-0.8%
  • Preservative: Formaldehyde qsf ≤005%

موارد مصرف:

گاو، گوسفند و  بز.
پیشگیری از انتروتوكسمی کلستریدیایی با ایمنی فعال ناشی از کلستریدیوم پرفریجنس تیپ‌های A,B,C,D و عفونت‌های كلستریدیایی ناشی از كلستریدیوم نووه‌ای تیپ B، سپتیكوم، تتانی و شووه‌ای می‌باشد.

موارد استفاده در بیماری‏های

1. انتروتوکسمی در گوسفندان بالغ، 2. اسهال خونی باسیلی در گوساله ‏ها و بره‏ ها، 3. بیماری قلوه نرمی، 4. انتریت‌های هموراژیك در بره ‏ها و بزغاله‏ ها، 5. هپاتیت نكروتیك (قانقاریا)، 6. ادم بدخیم (براكسی)، 7. شاربن علامتی، 8. كزاز. 

دوز و نحوه مصرف: تزریق زیرجلدی.

دوزاولین واكسنیادآور
زمان اولین تزریقزمان دومین تزریق
گوسفند و بز
گوسفند و بز غیر آبستن، قوچ و بز نر 2 ml در هر زمان4 هفته بعد از اولین تزریق2 ml، یك‏سال بعد از آخرین تزریق
گوسفند و بز آبستن2 ml قبل از 5/2 ماهگی آبستنی4 هفته بعد از اولین تزریق(قبل از شروع چهارمین ماه آبستنی)2 ml، یك‏سال بعد از آخرین تزریق(قبل از چهارمین ماه آبستنی)
بره و بزغاله2 ml در سن 3 هفتگی4 هفته بعد از اولین تزریق
گاو
گوساله‌های كمتر از 100كیلوگرم2 ml در هر زمان 4 هفته بعد از اولین تزریق2 ml، یك‏سال بعد از آخرین تزریق
گوساله و گاو بالغ4 ml در هر زمان4 هفته بعد از اولین تزریق4 ml، یك‏سال بعد از آخرین تزریق
گاو آبستن4 ml در شروع ماه 6 آبستنی4 هفته بعد از اولین تزریق4 ml، یك‏سال بعد از آخرین تزریق بعد از آخرین تزریق و در صورت امكان نزدیك به ماه هفتم آبستنی
به منظور به دست آوردن بالاترین سطح آنتی بادی كلستریدیایی درحیوانات آبستن، دومین تزریق در اولین واكسیناسیون و یا واكسیناسیون یادآور، حداكثر 2 هفته قبل از زایمان باشد.
دامهایی كه از مادر واكسینه متولد شده‌اند، از 8 هفتگی واكسینه می‌شوند.
دامهایی كه از مادر واكسینه نشده متولد شده‌اند، از 3 هفتگی واكسینه می‌شوند. 

دوره منع مصرف: ندارد.

تداخلات دارویی: ندارد.

احتیاط: 

  • تحت شرایط بهداشتی تزریق گردد. قبل از استفاده، بطری واكسن به آرامی تكان داده شود. به دلیل حساسیت بالای بزها توصیه می‌شود ابتدا در تعداد محدودی از بزها تزریق صورت گیرد و به منظور جلوگیری از بروز شوك احتمالی، آب فراوان و تزریق آنتی‌هیستامین  توصیه می‌گردد. تنها به حیوانات سالم تزریق شود. در صورت تزریق تصادفی به واكسیناتور، مراقبت‌های پزشكی الزامی ‌است. 

شرایط نگهداری: بین 8-2 درجه سانتی‌گراد و دور از نور خورشید نگه‌داری شود.

بسته‌بندی: بطری پلاستیكی 500 میلی‌لیتری 

ساخت: سایت CEVA-PHYLAXIA بوداپست – مجارستان بخش تولید فرآورده‌های بیولوژیك شركت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه.