اپرسیس

®EPRECIS

ضدانگل تزریقی اپرینومکتین

تركیب:
Eprinomectin        20 mg/ml

موارد مصرف
درمان آلودگی توسط انگل های داخلی و خارجی حساس به اپرینومکتین.

گاو:

 • انگل های حلقوی معده ای – روده ای، انگل های ریه (به بخش پایین مراجعه کنید). شپش های مکنده: Haematopinus eurysternus، Linognathus vituli، Solenopotes capillatus. مگس های شاخدار: Haematobia irritans. خرمگس (مراحل انگلی): Hypoderma bovis، Hypoderma lineatum. جرب و کنه ها: Sarcoptes scabiei var. bovis.
 • پیشگیری از عفونت مجدد:
  اپرسیس حیوانات درمان شده را علیه عفونت مجدد محافظت می کند:
 • گونه های Trichostrongylus (شامل Trichostrongylus axei و Trichostrongylus colubriformis)، Haemonchus placei، گونه های Cooperia (شامل Cooperia oncophora، Cooperia punctata,، Cooperia surnabada)، Dictyocaulus viviparus، Oesophagostomum radiatum، گونه های Ostertagia (شامل Ostertagia ostertagi و Ostertagia lyrata) و Nematodirus helvetianus به مدت 14 روز.
 • Haematobia irritans به مدت حداقل 7 روز.

گوسفند:

 • انگل های حلقوی معده ای – روده ای (بالغ): Teladorsagia circumcincta، Haemonchus contortus، Trichostrongylus axei، Trichostrongylus colubriformis، Nematodirus battus، Cooperia curticei، Chabertia ovina، Oesophagostomum venulosum.
 • انگل های ریوی (بالغ): Dictyocaulus filarial.

بز:

 • انگل های حلقوی معده ای – روده ای (بالغ): Teladorsagia circumcincta، Haemonchus contortus، Trichostrongylus axei، Trichostrongylus colubriformis، Nematodirus battus، Cooperia curticei، Oesophagostomum venulosum. 
 • انگل های ریوی (بالغ): Dictyocaulus filarial.

موارد منع مصرف:
*در سایر گونه های حیوانی استفاده نشود.

*در دامهایی که حساسیت به ماده موثره دارو دارند استفاده نشود.

*به روش خوراکی، عضلانی یا وریدی استفاده نشود.

واکنش های جانبی:

 • گاو: تورم خفیف تا شدید در محل تزریق بسیار شایع است. تورم عموماً در خلال 7 روز برطرف می شود، اما ممکن است تا 21 روز هم تداوم داشته باشد. تورم ممکن است با درد ملایم همراه باشد. این واکنش بدون هیچ گونه مداخله درمانی برطرف شده و کارایی محصول را متاثر نمی کند.
 • گوسفند و بز: تورم خفیف تا ملایم در مکان تزریق بسیار شایع است. این تورم عموماً در خلال 16 تا 18 روز برطرف می شود. 

گونه های هدف:
گاو، گوسفند و بز.

دوز برای هر گونه و روش تزریق: 

 • تک دز و به روش زیرجلدی تزریق شود. تزریق 0.2mg اپرینومکتین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل با 0.1ml/10kg وزن بدن.
 • در بز حجم دارو در مکان تزریق از 0.6ml بیشتر نشود.

پیشنهاد جهت تزریق صحیح:
جهت اطمینان از دوز صحیح، وزن بدن دام را به دقت اندازه گیری کنید.

دوره پرهیز از مصرف:

 • گاو: گوشت: 63 روز، شیر: صفر.
 • گوسفند: گوشت: 42 روز، شیر: صفر.
 • بز: گوشت: 42 روز، شیر: صفر.

شرایط نگهداری:

 • دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
 • در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
 • اگر تاریخ انقضاء محصول به اتمام رسیده است استفاده نشود.
 • عمر مفید کالا پس از اولین باز شدن 6 ماه است.

هشدار:

گاو، گوسفند و بز: مراقبت های زیر جهت کاهش احتمال مقاومت دارویی باید انجام شود تا منجر به ناکارآمدی محصول نشود:

 • استفاده مکرر و به مدت زمان طولانی از داروهای ضدانگل مربوط به یک خانواده.
 • مصرف دارو با دوز کم که ممکن است به دلیل تخمین کم وزن بدن، تزریق اشتباه محصول یا عدم کالیبراسیون دستگاه تزریق (در صورت وجود) باشد.
 • موارد بالینی مشکوک به مقاومت در برابر ضدانگل ها باید با استفاده از آزمایش های مناسب (به عنوان مثال: آزمایش کاهش تعداد تخم در مدفوع) مورد بررسی قرار گیرد. در مواردی که نتایج آزمایش (ها) به شدت مقاومت در برابر یک ضدانگل خاص را نشان می دهد، باید از یک ضدانگل متعلق به خانواده دیگر و با شیوه عمل متفاوت استفاده شود. اگر خطر عفونت مجدد وجود دارد، باید از مشاوره دامپزشک استفاده کرد.

گاو: مقاومت به لاکتونهای ماکروسیکلیک در گونه های انگلی گاوهای اتحادیه اروپا گزارش شده است. بنابراین، استفاده از این محصول باید بر اساس اطلاعات اپیدمیولوژیک محلی (منطقه ای، مزرعه) در مورد حساسیت نماتودها و توصیه هایی در مورد چگونگی محدود کردن مقاومت در برابر ضدانگل ها باشد.

گوسفند و بز: مقاومت به اپرینومکتین در گونه های انگلی گوسفند و بز در اتحادیه اروپا گزارش شده است. بنابراین، استفاده از این محصول باید بر اساس اطلاعات اپیدمیولوژیک محلی (منطقه ای، مزرعه) در مورد حساسیت نماتودها و توصیه هایی در مورد چگونگی محدود کردن مقاومت در برابر ضدانگل ها باشد.

اقدامات احتیاطی ویژه برای استفاده در حیوانات: روشهای معمول آسپتیک برای تزریق باید رعایت شود. در گونه های دیگر استفاده نشود: آورمکتین ها می توانند باعث مرگ در سگ ها به ویژه Collies ، Old English Sheepdogs و نژادهای مرتبط و همچنین در لاک پشت ها شود. به منظور اجتناب از واکنش های ثانویه ناشی از مرگ لارو هایپودرما در مری یا ستون فقرات پیشنهاد می شود که محصول را در پایان دوره فعالیت مگس و قبل از رسیدن لاروها به محل استراحت تجویز کنید. 

اقدامات احتیاطی خاص برای دامداران: افرادی که حساسیت بیش از حد به اپرینومکتین دارند باید از تماس با داروی دامپزشکی خودداری کنند. این محصول دارویی باعث تحریک شدید چشم می شود. از تماس با چشم اجتناب کنید. هرگونه پاشش به چشم را بلافاصله با آب بشویید. این محصول ممکن است باعث مسمومیت عصبی شود. هنگام جابجایی محصول باید دقت کرد تا از تزریق به خود خودداری شود. در صورت تزریق تصادفی به خود بلافاصله به پزشک مراجعه کنید و بروشور بسته یا برچسب را به پزشک نشان دهید. از تماس با پوست جلوگیری شود. هرگونه پاشش به پوست را بلافاصله با آب بشویید. از قرار دادن دارو در معرض دهان خودداری کنید. هنگام کار با دارو از خوردن، نوشیدن و سیگار کشیدن خودداری کنید. بعد از استفاده دستها را بشویید. گلیسرول اضافی ممکن است به کودک متولد نشده آسیب برساند. علاوه بر این، ماده فعال اپرینومکتین می تواند به شیر مادر منتقل شود. بنابراین زنان باردار/ شیرده و زنان در سنین باروری باید از قرار گرفتن در معرض این محصول خودداری کنند.

سایر اقدامات احتیاطی:
اپرینومکتین برای موجودات آبزی بسیار سمی است، در خاک پایدار بوده و ممکن است در رسوبات تجمع یابد. خطر برای آبزیان را می توان با اجتناب از استفاده مکرر از اپرینومکتین (و محصولات از همان خانواده ضدانگل) در گاو، گوسفند و بز کاهش داد. با دور نگه داشتن گاو، گوسفند و بزهای درمان شده از آبها به مدت دو تا پنج هفته پس از درمان می توان خطر اکوسیستم های آبی را کاهش داد.

آبستنی و شیردهی:

 • گاو: در خلال آبستنی و شیردهی می توان استفاده کرد.
 • گوسفند و بز: ایمنی اپرینومکتین در دوران آبستنی گوسفند و بز آزمایش نشده است. تنها طبق ارزیابی سود/خطر دامپزشک مسئول در این گونه ها استفاده شود.

مصرف بیش از حد (علائم، اقدامات اورژانسی، پادزهرها):
گاو و گوسفند: پس از تجویز زیرجلدی تا 5 برابر دوز توصیه شده هیچ عارضه جانبی به جز واکنش موقت (تورم به دنبال القاء) در محل تزریق مشاهده نشده است. ایمنی محصول در بزها در مطالعات تزریق بیش از حد نشان داده نشده است. 

خواص محیطی:
اپرینومکتین مانند سایر لاکتونهای ماکروسیکلیک می تواند بر موجودات غیرهدف تأثیر سوء داشته باشد. پس از تزریق، دفع سطوح بالقوه سمی اپرینومکتین ممکن است در طی چند هفته انجام شود. مدفوع حاوی اپرینومکتین که توسط حیوانات تحت درمان به مراتع دفع می شود، می تواند فراوانی ارگانیسم های تغذیه کننده از کود را کاهش دهد. 

بسته‌بندي: ویال 100 میلی لیتری.

ساخت: CEVA SANTE ANIMALE فرانسه.

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری