رگولین

REGULIN

ایمپلنت كاشتني ملاتونين در گوسفند

تركيب: هر ايمپلنت حاوی 18 ميلي‌گرم ملاتونين مي‌باشد. 

موارد مصرف:

ملاتونين هورمون مترشحه از غده پينه‌آل است. ملاتونین پیام‏رسان طول روز بوده که توسط آن حیوانات فصول مختلف را تشخیص می‏دهند. غده پینه‏ آل، ملاتونین را فقط در ساعات تاریکی تولید می‏کند. با افزایش طول مدت شب، ترشح ملاتونین زیاد شده و این یک سیگنالی برای افزایش فعالیت سیستم تولیدمثلی است. حداکثر فعالیت تولیدمثلی در فصل پاییز می‏باشد. رگولین با تقلید از این عملکرد فعالیت می‏کند. هر ایمپلنت رگولین، ملاتونین را در یک بازه زمانی به صورت تدریجی آزاد می‏کند. بنابراین رگولین باعث تحریک شروع زود هنگام فعالیت طبیعی تولیدمثلی می‏شود و گله ‏هایی که در آن جفت‏گیری در اوایل فصل انجام می‏گیرد کارایی آن افزایش پیدا می‏کند. 

میش‏هایی که با رگولین درمان شده ‏اند و در اوایل فصل جفت‏گیری کرده ‏اند باعث:

  • کاهش تعداد میش‏های غیرآبستن.
  • تعداد بیشتر بره‏ های متولد شده به ازاء هر میشی که در معرض قوچ قرار گرفته است. 
  • جفت‏گیری متراکم و بنابراین یک الگوی بره‏ زایی منظم. 

دوز و نحوه مصرف: 

  • يك ايمپلنت براي هر ميش به صورت زیرجلدی در نزديكي پايه گوش ميش (30 تا 40 روز قبل از قوچ‌اندازي) و 3 ايمپلنت براي هر قوچ استفاده گردد.

زمان‌بندي مصرف:

45 روز پس از زایمان میش بصورت پروتکل پیشنهادی زیر استفاده شود.

  • روز یک: (30 هفته قبل از زمان شروع مورد انتظار بره‌زايي): قوچ‌ها و بزهاي نر را به دليل دخالت حضور آنها با پروسه تخمك‌گذاري از ميش‌ها جدا نگه‌ داشته شوند. میش‏ها باید به طور کامل خارج از دید، صدا و بوی قوچ باشند. 
  • روز 7: ايمپلنت رگولين در قاعده گوش ميش‌ها كاشته شود و هنوز ميش‌ها باید جدا از قوچ‌ها و بزهای نر نگه‌ داشته ‌شوند.
  • روز 42: (35 روز پس از كاشتن ايمپلنت): فاصله زماني بين كاشتن ايمپلنت و قوچ‌اندازي نباید كمتر از 30 روز و بيشتر از 40 روز باشد. قوچ‏ها را وارد گله کرده اما انتظار تاخیر 21-14 روزه قبل از اینکه فعالیت جفت‏گیری آغاز شود را داشته باشید. ممکن است از قوچ‏های وازکتومی شده در 14 روز اول استفاده شود تا از دوره بره‏ زایی بسیار متراکم مطمئن شد. حداکثر فعالیت جفت‏گیری 35-25 روز پس از ورود قوچ اتفاق خواهد افتاد.

دوره پرهيز مصرف: دوره پرهیز از مصرف در شیر و گوشت وجود ندارد. 

موارد هشدار:

  • فقط مصرف دامي دارد. در گوسفندان نابالغ (بره میش) مؤثر نخواهد بود.
  • خارج از زمان‌هاي توصيه شده استفاده نشود.

بسته‌بندي هر بسته حاوي 2 ساشه 25 تايي ايمپلنت مي‌باشد. 

ساخت: شركت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه.

فرم درخواست همکاری

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
سوابق کاری