صفحه اصلی
Home
| درباره ما
About Us
| محصولات
Products
| رویدادها
Events
| نشریات
Publications
| واحد فروش
Sales Department
| تماس با ما
Contact Us
| دعوت به همکاری
Cooperation
دعوت به همکاری

فرم پرسشنامه

این فرم جهت شناخت هرچه بیشتر از تواناییهای جنابعالی تهیه شده است تا با تکیه بر آن بتوان در به کار گیری صحیح تر از مجموعه قابلیت ها بهره گرفت.
دقت شما در پاسخ به سوالات ذیل ما را در ارزیابی یاری خواهد نمود


واحد مورد تقاضا    
جنسیت    

نام :

سال تولد :

وضعیت تأهل :

مذهب :

شماره شناسنامه :

نام خانوادگی :

محل تولد :

تعداد فرزند :

گواهینامه رانندگی :

وضعیت نظام وظیفه :

کد ملی :

نام پدر :

شغل همسر :

تابعیت :

آدرس ایمیل :

در صورت ابتلا به بیماری خاصی نام آن را ذکر نمایید :
مدرک تحصیلی :

مدرک تحصیلی :

مدرک تحصیلی :

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

رشته تحصیلی :

رشته تحصیلی :

رشته تحصیلی :

نام موسسه آموزشی :

نام موسسه آموزشی :

نام موسسه آموزشی :

نام موسسه آموزشی :

از سال :

از سال :

از سال :

از سال :

تا سال :

تا سال :

تا سال :

تا سال :

معدل :

معدل :

معدل :

معدل :زبان های خارجه :
مکالمه نگارش خواندن
زبان های خارجه :
مکالمه نگارش خواندن
نام دوره آموزشی :

نام دوره آموزشی :

نام دوره آموزشی :

نام موسسه :

نام موسسه :

نام موسسه :

مدت دوره :

مدت دوره :

مدت دوره :

از تاریخ :

از تاریخ :

از تاریخ :

تا تاریخ :

تا تاریخ :

تا تاریخ :

نام محل کار :

شغل مورد تصدی :

سمت :

حقوق دریافتی (ریال) :

علت ترک خدمت :

از تاریخ :

تا تاریخ :

نشانی و تلفن محل کار :نام محل کار :

شغل مورد تصدی :

سمت :

حقوق دریافتی (ریال) :

علت ترک خدمت :

از تاریخ :

تا تاریخ :

نشانی و تلفن محل کار :نام محل کار :

شغل مورد تصدی :

سمت :

حقوق دریافتی (ریال) :

علت ترک خدمت :

از تاریخ :

تا تاریخ :

نشانی و تلفن محل کار :

نام دو نفر از آشنایانی که در صورت لزوم بتوان با آنها تماس گرفت :
نام و نام خانوادگی :

شغل :

مدت آشنایی :

نسبت :

تلفن محل سکونت :

نشانی محل سکونت :

تلفن محل کار :

نشانی محل کار :نام و نام خانوادگی :

شغل :

مدت آشنایی :

نسبت :

تلفن محل سکونت :

نشانی محل سکونت :

تلفن محل کار :

نشانی محل کار :

کشور / شهر :

موسسه مامور کننده :

نحوه ماموریت :

از تاریخ :

تا تاریخ :

هدف و نتایج :کشور / شهر :

موسسه مامور کننده :

نحوه ماموریت :

از تاریخ :

تا تاریخ :

هدف و نتایج :

آدرس :

شهر :

کد پستی :

تلفن ثابت :

از سال :

تا سال :

شماره همراه متقاضی :

میزان حقوق درخواستی(ریال) :

  |